SPLOŠNI POGOJI NAGRADNIH IGER

Podatki o organizatorju nagradnih iger

Organizator nagradnih iger ParkShine (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje MADET S.P. (v nadaljevanju: organizator), Polanškova ulica 15, 1231 Ljubljana-Črnuče. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke ParkShine. V nagradni igri sodelujoči sodelujejo v žrebu nagrade, predstavljene v nadaljevanju Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradnih iger. Pri nagradnih igrah Facebook in Instagram na noben način nista sponzorja, v njej ne sodelujeta in je ne prirejata.

Sodelovanje v nagradni igri

Nagradna igra poteka na območju Republike Slovenije. V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim in začasnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni podjetja MADET S.P., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, otroci), druge osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in pravne osebe. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

  Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da poznajo Splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradnih iger ter Politiko zasebnosti MADET S.P., ki jih je določil organizator, in le-te tudi sprejemajo. Žreb nagrajencev organizatorja je dokončen, zoper njega ni mogoča pritožba in ga ni potrebno utemeljiti. Nagradne igre potekajo v skladu s slovensko zakonodajo, splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre pa pričnejo veljati z dnem 1. 2. 2022 do preklica.

Način sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri morajo sodelujoči na Facebook strani ParkShine ali na Instagram strani ParkShine.si pod posamezno Facebook ali Instagram objavo ustrezno odgovoriti na vprašanje (komentirati objavo) oz. rešiti nalogo po navodilih. Posamezni sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo le enkrat.

  Čas trajanja nagradne igre

Nagradne igre imajo ob posamezni objavi na Facebooku ali Instagramu natančno opredeljen čas trajanja igre, obenem se v posamezni objavi opredeli tudi nagradni sklad (vrednost nagrade). Organizator si pridržuje pravico, da nagradno igro podaljša ali skrajša, kar bo objavil na Facebooku oziroma Instagramu. Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Posamezna fizična oseba, ki jo organizator šteje kot sodelujočega, lahko prejme samo eno nagrado.

Določanje nagrajencev in pravica do podelitve nagrade

Nagrajence se določi z žrebom izmed vseh sodelujočih, ki so na Facebook ali Instagram strani pod posamezno objavo ustrezno odgovorili na vprašanje, ki je zapisano v objavi, in sicer bo potekalo v roku, kot izhaja iz posamezne objave. Žrebanje ne bo javno, rezultati žrebanja so dokončni. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajence o postopku izročitve nagrade izvajalec obvesti v komentarju pod posamezno Facebook ali Instagram nagradno igro. Če nagrajenec nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Izključitev odgovornosti

Organizator in izvajalec ne odgovarjata za:

  • nedelovanje nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev,
  • nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Facebooka ali Instagrama,
  • izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo,
  • nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega, • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
  • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,

Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradne igre, ki osebne podatke sodelujočih obdeluje v času trajanja nagradne igre za namene izvedbe nagradne igre in podeljevanja nagrad v skladu s temi splošnimi pogoji. Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te igre, ne želi posredovati, v njej ne bo mogel sodelovati. Sodelujoči imajo poleg tega tudi pravico do ugovora, ki šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri, in v tem primeru tudi pravico do izbrisa teh osebnih podatkov.

Facebook in Instagram sta samostojna upravljavca osebnih podatkov v okviru lastnih splošnih pogojev in politike zasebnosti, ki jih uporabnik sprejme, ko ustvari svoj Facebook oziroma Instagram račun. Upravljavec nima vpliva na obdelavo podatkov, ki jo v zvezi z uporabniškimi računi izvajata Facebook oziroma Instagram.

Ostale določbe Organizator nagradne igre

Organizator si pridržuje pravico sprememb teh Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradnih iger. Ob vsaki spremembi Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradnih iger organizator veljavne objavi na spletni strani: https://www.parkshine.si/splosni-pogoji-nagradnih-iger. Če sodelujoči po objavi sprememb Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradnih iger ne prekliče sodelovanja v nagradni igri, se šteje, da spremembo sprejema in se z njo strinja. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Morebitne spore rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.